ΦΥΣΗ EVER

Η σύλληψη κατοχή, αιχμαλωσία, διακίνηση και εμπορία ωδικών πτηνών της ελληνικής ορνιθοπανίδας είναι παράνομη!Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και πολλά σπάνια και απειλούμενα είδη ωδικών πτηνών που ζουν σε άγρια / φυσική κατάσταση και προστατεύονται από την ελληνική νομοθεσία.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθ. Η.Π.37338/1807/Ε103/1-9-2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή ισχύει σήμερα, για όλα τα είδη της ορνιθοπανίδας της ελληνικής επικράτειας που ζουν σε άγρια / φυσική κατάσταση απαγορεύεται: ο από πρόθεση φόνος ή σύλληψή τους με οιονδή­ποτε τρόπο, η από πρόθεση αφαίρεση και η ολική ή μερική καταστροφή των φωλιών και των αυγών τους, η συλλογή των αυγών τους από το φυσικό περιβάλλον και η κατοχή τους έστω και κενών, η κατοχή, η διατήρηση σε αιχμαλωσία, η έκθεση σε κοινή θέα και η ταρίχευση των ειδών των οποίων απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη, καθώς και η έκθεση σε κοινή θέα νεκρών πτηνών, η σκόπιμη ενόχλησή τους ιδίως κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των νεοσσών.
Επιπλέον, με την ίδια Κοινή Υπουργική Απόφαση, απαγορεύεται: η εμπορική εκμετάλλευση, αγοραπωλησία, εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, η εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας μεταφορά προς πώληση και η κατοχή προς πώληση ζώντων ή νεκρών αγρίων πτηνών καθώς και οιουδήποτε μέρους ή προϊόντος που προέρχεται από άγριο πτηνό και που αναγνωρίζεται εύκολα.
Ενδεικτικά παραθέτουμε πίνακα με ορισμένα από τα είδη ωδικών πτηνών της ελληνικής ορνιθοπανίδας που γίνονται αντικείμενο παράνομης σύλληψης, κατοχής, διατήρησης σε αιχμαλωσία, διακίνησης και εμπορίας:

Ονομασία
Κοινή                                        Αγγλική                        Επιστημονική
Σταρήθρα :                              Skylark                          Alauda arvensis
Κατσουλιέρης  :                     Crested Lark                 Galerida cristata
Κοκκινολαίμης  :                    European Robin           Erithacus rubecula
Αηδόνι  :                                  Common Nightingale   Luscinia megarhynchos
Τσίχλα :                                   Song Thrush                  Turdus philomelos
Κότσυφας :                             Blackbird                        Turdus merula
Σπίνος :                                    Common Chaffinch       Fringilla coelebs
Φανέτο :                                   Common Linnet             Carduelis cannabina
Καρδερίνα  :                            Goldfinch                         Carduelis carduelis
Φλώρος :                                   Greenfinch                      Carduelis chloris
Λούγαρο :                                  Siskin                               Carduelis spinus
Σκαρθάκι :                                 Serin                                 Serinus serinus
Πύρρουλας :                              Bullfinch                           Pyrrhula pyrrhula
Κοκκοθραύστης  :                     Hawfinch                          Coccothraustes coccothraustes
Σταυρομύτης  :                           Common Crossbill          Loxia curvirostra
Βλαχοτσίχλονο :                         Ortolan Bunting             Emberiza hortulana
Χρυσοτσίχλονο :                         Yellowhammer                Emberiza citrinella
Αμπελουργός :                            Black-headed Bunting    Emberiza melanocephala
Βουνοτσίχλονο  :                         Rock Bunting                   Emberiza cia
Για όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της προαναφερθείσας ΚΥΑ, προβλέπονται Διοικητικές και Ποινικές κυρώσεις. Οι Διοικητικές κυρώσεις προβλέπουν την επιβολή προστίμου από 100 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με την πα­ράβαση και οι Ποινικές, φυλάκιση έως ένα χρόνο, καθώς και χρηματικό πρόστιμο.
Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούνται όσοι από αγνοία κατέχουν και διατηρούν σε αιχμαλωσία ωδικά πτηνά της ελληνικής άγριας ορνιθοπανίδας να τα απελευθερώσουν στο φυσικό τους περιβάλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας και στο τηλέφωνο: 2241043683.
Με εντολή Γ.Γ.Α.Δ.Α.
Η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου
Αικατερίνη Μπαλατσούκα
Δασολόγος MSc
Πηγή: η www.dimokratiki.gr