ΦΥΣΗ EVER

Έκπτωτα τα μέλη του ΔΣ του Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης


Με απόφαση του Δασάρχη Τρίπολης μετά από εντολή του Συντονιστή της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Πελοποννήσου κηρύχθηκαν έκπτωτα από το Διοικητικό Συμβούλιο του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης τα μέλη:
1. Ρουμελιώτης Γεώργιος
2. Καψιμαλάκος Γεώργιος
3. Τρίκολας Κωνσταντίνος
4. Ζαφείρης Αθανάσιος
5. Δημόπουλος Κωνσταντίνος
6. Γιαννόπουλος Μάρκος
7. Αρφάνης Εμμανουήλ
8. Μάρκου Δημήτριος
Για τους παρακάτω λόγους:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 παράγρ. 2 «Τα μέλη του Δ.Σ. είναι μετακλητά, ευθύνονται δε προσωπικώς και αλληλεγγύως δια των υποχρεώσεων αυτών των απορρεουσών εκ του Καταστατικού, των αποφάσεων του Γενικών Συνελεύσεων, των αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας και των Νόμων». Από τα ευρήματα του οικονομικού – διαχειριστικού ελέγχου για το έτη 2016 – 2017 οι ανωτέρω ως μέλη του Δ.Σ. του Α΄ Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης παρέβησαν κατ’ εξακολούθηση κατά τη διάρκεια της θητείας τους το καταστατικό του Κυνηγετικού Συλλόγου στα οριζόμενα από:
 Το άρθρο 2 παράγραφο 1.
 Το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 7.
 Το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 3.
 Το άρθρο 11 παράγραφοι 2α , 2δ και 2ι.
 Το άρθρο 17 παράγραφοι 6 και 9.
 Το άρθρο 20 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5.
 Το άρθρο 24 παράγραφοι 4 και 5.
 Το άρθρο 25 παράγραφος 1 με την καθόλου ή ελλιπή τήρηση των υποχρεωτικά τηρούμενων βιβλίων του Κυνηγετικού Συλλόγου.
Εντός οκτώ (8) ημερών από τη λήψη της παρούσας απόφασης, τα έκπτωτα μέλη του Δ.Σ. με ευθύνη του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα θα παραδώσουν δια πρωτοκόλλου στην παρακάτω διοριζόμενη προσωρινή διοικητική και διαχειριστική επιτροπή τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση και άπασα την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.
Με την ίδια απόφαση διορίστηκε Προσωρινή Διοικητική και Διαχειριστική Επιτροπή στον 1ο Κυνηγετικό Σύλλογο Τρίπολης αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
1. Καλοφωλιά Βασίλειο του Παναγιώτη
2. Αγγελόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου
3. Γκαρδιακό Αθανάσιο του Δημητρίου
4. Σταματόπουλο Γεώργιο του Σπύρου
5. Ορφανό Γεώργιο του Κωνσταντίνου
6. Καλασούντα Ιωάννη του Θεοδώρου
7. Καλογερόπουλο Αγαμέμνονα του Ηλία
8. Ανδριανόπουλο Γεώργιο του Βενιζέλου
9. Βλάχο Σταύρο του Ευαγγέλου
Αναπληρωματικά μέλη αυτών ορίστηκαν:
1. Τόμπρο Αναστάσιο του Αναστασίου
2. Πολυχρονόπουλο Ιωάννη του Σταύρου
3. Κούλη Κωνσταντίνο του Νικολάου
4. Δελή Σωτήριο του Γεωργίου
5. Πανούση Δημήτριο του Αναστασίου
Έργο της Επιτροπής είναι:
Εντός οκτώ (8) ημερών από την παραλαβή της απόφασης, να συγκροτηθεί σε Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, μετά από πρόσκληση του πρώτου μέλους της Επιτροπής, να παραλάβει δια Πρωτοκόλλου Παραλαβής παρά των, εχόντων τίτλο, έκπτωτων μελών του Δ.Σ. (Προέδρου και Ταμία) την Διοίκηση, την Οικονομική Διαχείριση και όλη τη κινητή και ακίνητη περιουσία του 1ου Κυνηγετικού Συλλόγου Τρίπολης, το οποίο θα υποβάλει στο Δασαρχείο Τρίπολης.
Να εξυπηρετήσει τις τρέχουσες ανάγκες του Συλλόγου και των μελών αυτού όπως σύνταξη προϋπολογισμού – απολογισμού κτλ.
Η θητεία της διαχειριστικής Επιτροπής ορίζεται τετράμηνη από την ανάληψη των καθηκόντων της, και σκοπός της είναι η σύνταξη – διόρθωση του Απολογισμού και Προϋπολογισμού, ετών 2016, 2017 και 2018, η διενέργεια Γενικής Συνέλευσης, η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.
ΠΗΓΗ   www.e-artemis.gr